Polityka prywatności i cookies

eITC.online przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez naszą organizację zasady gromadzenia
i przetwarzania danych osobowych.

Wyrażając zgodę na wykorzystanie plików cookie przez stronę www.eitc.online oświadczasz, że Twoja przeglądarka jest ustawiona w tym zakresie zgodnie z Twoimi preferencjami.

Artykuł 5 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe muszą być:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność
  i przejrzystość”);

 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe
  w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Artykuł 6 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określa zasady dotyczące zgodność przetwarzania z prawem. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie,
w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania strony www.eitc.online, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie. Przed wyrażeniem zgody, na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Pliki cookie mogą być zamieszczane przez eITC.online, jak i podmioty trzecie, z którymi eITC.online współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane osobowe zbieramy:

 1. Dane zbierane podczas korzystania z formularza kontaktowego:

  1. imię, nazwisko / nazwa podmiotu gospodarczego;

  2. adres e-mail;

  3. numer telefonu kontaktowego;

  4. inne dane przekazane w treści wiadomości np.: NIP, adres etc.

 2. Dane zbierane podczas korzystania ze strony www.eitc.online, pliki cookies:

  1. adres IP;

  2. typ przeglądarki;

  3. wersja systemu operacyjnego.

  Po więcej informacji prosimy przejść do części poświęconej plikom cookie.

Administratorem danych osobowych jest:

Tomasz Rejmer
ul. Traugutta 15
08-500 Ryki
NIP: 5060069328

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe”. W celu skontaktowania się użyj formularza kontaktowego na stronie www.eitc.online.

Cel przetwarzania danych osobowych:

 1. w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia e-mail;

 2. sprzedaż produktów i usług;

 3. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;

 4. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;

 5. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;

 6. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań;

 7. spełniania obowiązków prawnych ciążących Administratorze i firmie;

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. udzielona zgoda;

 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski, obsługa księgowo-podatkowa umów oraz transakcji gospodarczych etc.

Odbiorcy danych osobowych oraz gdzie mogą być przekazywane.

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);

 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics;

 3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

oraz:

 1. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 2. podmiotom współpracującym, które mogą zamieszczać własne pliki cookie;

 3. podmiotom współpracującym, które będą uczestniczyć w procesie realizacji zleconych usług.

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Główne czynniki mające wpływ na okres przetwarzania danych osobowych to:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych osobowych przez określony czas, w tym Ustawa o Rachunkowości, Ordynacja Podatkowa i inne;

 2. przez okres niezbędny do ochrony interesów Administratora danych;

 3. przez okres na jaki została wyrażona zgoda oraz w czasie świadczenia usług;

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;

 2. sprostowania danych;

 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, wtym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;

 6. przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, eITC.online w większości przypadków nie są w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy nie chcę podać danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta. Wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody uniemożliwiłby udzielenie odpowiedzi.

Profilowanie:

eITC.online korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji. profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;

 2. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;

 3. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);

 4. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 1. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);

 2. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści
  i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki z lewej strony). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/

Twoje dane osobowe są zabezpieczone protokołem SSL. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.


Warszawa, dn. 11 lipca 2018 r.
eITC.online

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.
O.K.
Zadzwoń do nas:
502 147 827